Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη  στον δικτυακό τόπο διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνον Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης  για λόγους επικοινωνίας, και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Επιπλέον στη περίπτωση προς άλλους δικτυακούς τόπους «δεσμών» links, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 ν. 2472/1997, ο επισκέπτης / χρήστης  του δικτυακού τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την εταιρεία μας στην διεύθυνση 25ης Μαρτίου 6, Αργυρούπολη 16452.

el